مطالب زیبا

بیشتر عاشقانه

مطالب زیبا

بیشتر عاشقانه

پیام های کوتاه
پیوندها
هر چی شد می نویسم.
بیشتر برای روزای تنهاییم.
روزایی که نباید تو زندگیم اتفاق میفتاد.


اما....


هیچ وقت از زندگیم ناامید نمیشم.
به قول شاعر که میفرماید:
دوس دارم زنگیو
خوب یا بد.......اگه آسون یا سخت
نا امید نمیشم
چون
دوست دارم زندگیوووووووووووو